ALLMÄNNA VILLKOR

§ 1 Tillämpningsområde, definitioner

a. Horando.de är en tjänst från Horando Deutschland GmbH, representerad av de verkställande direktörerna Christopher Fischer och Stefan Sebök, Osterstrasse 3, 30159 Hannover, Tyskland (i det följande "Horando").

b. Dessa villkor gäller för köp och förmedling av de erbjudna varorna på www.horando.de (i det följande "Webbplats").

c. Konsumenter är personer i den mening som avses i § 13 i den tyska civillagen, det vill säga fysiska personer som slutar respektive rättslig transaktion för ett ändamål som inte kan hänföras till deras kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet. I andra fall är kunderna företagare enligt § 14 i den tyska civillagen.

§ 2 Avtalspartner

Din avtalspartner för alla beställningar är Horando Deutschland GmbH, representerad av de verkställande direktörerna Christopher Fischer och Stefan Sebök, Osterstrasse 3, 30159 Hannover, Tyskland (i det följande "Horando").

§ 3 Beställning/förmedling/ ingående av kontrakt

I. Beställ i webbshopen
Du beställer från Horando på följande sätt:

 1. Lägg objekt i varukorgen

 2. Ange fakturerings-/leveransadress

 3. Kontrollera poster (fakturerings-/leveransadress, produkt, pris, kvantitet)

 4. Ange betalningsinformation 

 5. Slutför beställningen genom att klicka på "Beställ med skyldighet att betala". 

Presentationen av produkterna i webbutiken utgör inte ett juridiskt bindande erbjudande, utan en inbjudan att göra en beställning. Genom att klicka på knappen "beställ med skyldighet att betala" gör du en bindande beställning för varorna i kundvagnen. Bekräftelsen på beställningens mottagande följer omedelbart efter att beställningen har skickats och utgör inte accept av avtalet.

Efter att du har skickat din beställning får du ett e-postmeddelande från oss som bekräftar att vi har mottagit din beställning och dess uppgifter (mottagningsbekräftelse). Köpekontraktet har ännu inte ingåtts. Det är bara bekräftat att vi har fått din beställning.
Senast fram till leverans av varorna får du all kundinformation från oss som du bör skriva ut för dina register.

Köpeavtalet ingås inte förrän varorna skickas eller ett separat e-postmeddelande "beställningsbekräftelse". Avtal på vår webbplats ingås endast på tyska. 

II. Medling

Du begär ädelmetaller, klockor eller andra föremål från Horando, som för närvarande inte finns i butiken. Detta fortsätter enligt följande:

 1. Fyll i kontaktformuläret och begär önskad produkt

 2. Sedan får du ett mottagningsbevis

 3. Efter att ha kontrollerat förfrågan får du ett erbjudande från oss

 4. Du accepterar erbjudandet eller avvisar erbjudandet. 

Om du accepterar erbjudandet får du en "orderbekräftelse". Observera att det bindande köpeavtalet endast ingås med detta separata e-postmeddelande "beställningsbekräftelse". Avtal på vår webbplats ingås endast på tyska.

§ 4 Lagring av avtalstexten

Din beställning kommer att lagras på Horando.com. Skriv ut mottagningsbekräftelsen för dina register när du har slutfört beställningsprocessen. Du kommer att få orderdata i beställningsbekräftelsen via e-post, men av säkerhetsskäl kan de inte längre nås via internet på vår webbplats. Du kan när som helst se de allmänna köpvillkoren på http://horando.de/content/3-allgemeinegeschaeftsbedingungen.

§ 5 Leverans

Beställningar och leveranser är endast möjliga till adresser inom Europeiska unionen (EU). Om du behöver leverans till ett annat land hjälper vi dig gärna personligen för att klargöra din begäran: contact@horando.de.
Observera att leveranser till länder utanför EU är föremål för ytterligare tullar, skatter och avgifter.

Leveranstidens början och beräkning:
Leveranstiden inleds efter orderbekräftelsen, vid förskottsbetalning gäller tidpunkten för köparens betalningsinstruktion. Information som tillhandahålls gäller arbetsdagar. 

§ 6 Prisuppgift och tidsbegränsade erbjudanden

a.) Alla angivna priser är slutkonsumentpriser och inkl. moms och leverans inom Europeiska unionen. Priser vid tidpunkten för beställningen gäller.

b.) Observera att erbjudanden kan vara tidsbegränsade på grund av en stark begränsning av tillverkaren på Horando.de. Detta påpekas separat i respektive produktbeskrivning.

c.) Om den beställda varan inte är tillgänglig, eftersom våra leverantörer inte har levererat denna produkt, utan vår egen förskyllan trots deras avtalsenliga skyldighet, har vi rätt att säga upp avtalet. I detta fall informerar vi dig omedelbart om att de beställda varorna inte längre är tillgängliga och vi, om tillämpligt, återbetalar omedelbart alla betalningar som redan har gjorts. Om den beställda varan i undantagsfall inte är tillgänglig inom den angivna leveranstiden, eftersom våra leverantörer inte kan leverera produkten i tid, kan du frånträda avtalet. Även i detta fall återbetalar vi betalningar som redan har gjorts.

d.) Kunder utanför EU måste observera att tullar kan komma att förfalla till betalning vid frakt, som kommer att läggas på slutpriset på din beställning.

§ 7 Betalning

 1. Betalning kan göras antingen i förskott/via banköverföring, kreditkort (Visa, Mastercard, American Express), PayPal, Paydirekt, Sofortüberweisung eller ratenkauf via easyCredit.

 2. Om du väljer förskottsbetalning finns våra bankuppgifter i orderbekräftelsen. Fakturabeloppet ska överföras till vårt konto inom 10 dagar.

 3. Om du betalar med kreditkort debiteras ditt konto när din beställning har slutförts. 

§ 8 Ansvarsskyldighet

 1. Horandos skadeståndsansvar omfattas av följande undantag och ansvarsbegränsningar, utan att det påverkar de andra lagstadgade kraven för reklamation.

 2. Horando ansvarar utan begränsning om orsaken till skadan är baserad på uppsåt eller grov vårdslöshet.

 3. Vidare är Horando ansvarigt för det lätt oaktsamma åsidosättandet av väsentliga förpliktelser, vars överträdelse äventyrar uppnåendet av avtalets syfte, eller för åsidosättandet av skyldigheter, vars uppfyllande möjliggör ett korrekt fullgörande av avtalet i första hand och efterlevnaden som du regelbundet förlitar dig på. I detta fall ansvarar Horando dock endast för den förutsebara, avtalstypiska skadan. Horando ansvarar inte för lätt oaktsamma åsidosättandet av andra skyldigheter än de som anges ovan. 

 4. Ovanstående ansvarsbegränsningar ska inte gälla vid livs-, kropps- och hälsoskada, för en defekt efter antagandet av en garanti för produktens kvalitet och i händelse av bedrägligt dolda defekter. Ansvar enligt produktansvarslagen påverkas inte. 

 5. I den mån Horandos ansvar är uteslutet eller begränsat gäller detta även personligt ansvar för anställda, representanter och ställföreträdare. 

§ 9 Garanti

 1. Lagbestämmelserna ska gälla. Preskriptionstiden för lagstadgade skadeståndsanspråk är 1 år.

 2. Om särskilda garantier gäller för produkter påverkas inte dina lagstadgade anspråk för defekter. Kontaktperson för respektive garanti namnges i garantivillkoren som medföljer den beställda produkten. Kontakta vår kundtjänst om du inte har dessa villkor till hands eller om det inte är en teknisk vara. 

 3. Om levererade varor uppvisar uppenbara material- eller tillverkningsfel eller transportskador ska du omedelbart rapportera dessa defekter till oss eller till transportföretaget som levererar varorna. Kunden har ingen skyldighet att göra detta och det är inte heller en förutsättning för att hävda dina anspråk. Vi kan dock inte på annat sätt hävda några anspråk mot transportföretaget. Efterlevnad av ovanstående bestämmelse påverkar inte dina lagstadgade anspråk, i den mån du har beställt för privata ändamål som konsument.

§ 10 Äganderättsförbehåll

Levererade varor förbli Horandos egendom fram till full betalning.

§ 11 Tillämplig lag; domstol; avtalsspråk

 1. Alla juridiska transaktioner eller andra rättsförhållanden med oss - och även med Horando-partner vid beställningar av Horando-partnerartiklar,-ska regleras enligt lagstiftningen i Förbundsrepubliken Tyskland. FN:s konvention om avtal om transport av gods till sjöss (CISG) liksom andra mellanstatliga avtal, även efter att de har antagits i tysk lag, ska inte tillämpas. När det gäller avtal för ett ändamål som inte kan hänföras till den berörda partens yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet (avtal med konsument), ska detta lagval endast tillämpas i den mån som det beviljade skyddet inte återkallas av tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin hemvist. 

 2. Vid affärstransaktioner med köpmän och med juridiska personer enligt offentligrätt har domstolsbehörigheten för alla rättstvister rörande dessa villkor och enskilda avtal som har ingåtts under deras giltighet, inklusive aktioner på växlar och checkar, överenskommits vara Horandos säte (Bamberg). I det här fallet har vi också rätt att stämma på kundens verksamhetsort. 

 3. Avtalsspråket är tyska. 

§ 12 Partnernätverk och omedelbar tillgänglighet

Horando arbetar med ett partnernätverk av olika juvelerare och entreprenörer. Omedelbar tillgänglighet innebär inte att dessa klockor fysiskt finns i lager i utställningslokalen i Bamberg.

§ 13 Kompletterande allmänna villkor för ratenkauf med easyCredit

 1. Omfattning och allmänna användarvillkor

Följande kompletterande allmänna villkor (i det följande "GTC") gäller mellan dig och handlaren för alla avtal som ingås med handlaren där ratenkauf med easyCredit (i det följande "ratenkauf") används. I händelse av en konflikt har kompletterande GTC företräde framför andra allmänna villkor för handlaren. ratenkauf är endast möjligt för kunder som är konsumenter enligt avsnitt 13 i den tyska civillagen och har fyllt 18 år.

 1. ratenkauf

För ditt köp tillhandahåller handlaren, med stöd av TeamBank AG Nürnberg, Beuthener Straße 25, 90471 Nürnberg (i det följande "TeamBank AG") dig med ratenkauf som ett extra betalningsalternativ. Handlaren förbehåller sig rätten att kontrollera din kreditvärdighet. Mer information finns i meddelandet om ratenkaufs dataskydd i beställningsavsnittet. Om ratenkauf inte kan användas på grund av otillräcklig kreditvärdighet eller om gränsen för försäljningsomsättningen nås förbehåller handlaren sig rätten att erbjuda dig ett alternativt faktureringsalternativ. Avtalet för en ratenkauf är mellan dig och handlaren. Med ratenkauf bestämmer du dig för att betala inköpspriset i månatliga avbetalningar. Månatliga avbetalningar ska betalas under en viss tid, varigenom den sista avbetalningen kan skilja sig från de tidigare avbetalningsbeloppen. Ägarskapet av varorna förbehålls till full betalning. Fordringarna som härrör sig från användningen av ratenkauf tilldelas av handlaren till TeamBank AG inom ramen för ett nuvarande factoringavtal. Betalning med befriande verkan ar kan endast göras till TeamBank AG.

 1. Avbetalning med SEPA-autogiro

Med SEPA-autogiromandatet utfärdat med ratenkauf, godkänner du att TeamBank AG samlar in betalningarna som ska göras via ratenkauf från ditt checkkonto som anges i beställningsprocessen hos det kreditinstitut som specificeras där med ett SEPA-autogiro. TeamBank AG meddelar dig om insamlingen via e-post senast en kalenderdag före förfallodagen för SEPA-autogiro (föranmälan/förhandsbesked). Insamlingen sker tidigast det datum som anges i föranmälan. Om det sker en minskning av inköpspriset mellan föranmälan och förfallodagen (t.ex. på grund av kreditnotor) kan det debiterade beloppet skilja sig från det belopp som anges i föranmälan. Du måste se till att ditt nuvarande konto har tillräckliga medel på förfallodagen. Ditt kreditinstitut är inte skyldigt att betala autogiro om det inte finns tillräckliga medel på girokontot. Om en returdebetnota utfärdas på grund av otillräckliga medel på girokontot, på grund av en omotiverad invändning av kontoinnehavaren eller på grund av att girokontot löper ut, har du brustit i fullgörandet även utan en separat påminnelse, såvida inte returdebetnotan är ett resultat från en omständighet som du inte är ansvarig för. Om du har brustit i fullgörandet har TeamBank AG rätt att ta ut en rimlig påminnelseavgift eller dröjsmålsränta med en procentsats på fem procentenheter över basräntan för Europeiska centralbanken för varje påminnelse. På grund av de höga kostnaderna som är förknippade med en returdebetnota ber vi dig att inte invända mot SEPA-autogiro vid ett frånträdande av köpeavtalet, en retur eller ett klagomål. I dessa fall sker återbetalning i samarbete med handlaren genom överföring av motsvarande belopp eller med en kreditnota.