SEKRETESSPOLICY

Med denna sekretesspolicy informerar vi dig som personuppgiftsansvarig i enlighet med kraven i förordningen (EU) 2016/679 (allmän dataskyddsförordning - GDPR) om arten, omfattningen och syftet med behandlingen av personuppgifter i samband med vår hemsida.

I. Definitioner

(1) "Personuppgifter" innebär upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person; en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet,

(2) "Behandling" innebär en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, arkivering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring,

(3) "Personuppgiftsansvarig" innebär fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter; om ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt,

(4) "Mottagare" innebär en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ till vilket personuppgifterna utlämnas, vare sig det är en tredje part eller inte. Dock, offentliga myndigheter som kan komma att motta personuppgifter inom ramen för ett särskilt uppdrag i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt ska inte betraktas som mottagare; offentliga myndigheters behandling av dessa uppgifter ska vara förenlig med tillämpliga bestämmelser för dataskydd beroende på behandlingens syfte,

II. Allmän information

1. Person som ansvarar för databehandlingen

Horando Deutschland GmbH

Osterstrasse 3
30159 Hanover

Germany
Telefon: +49 (0) 511 367 315 50
contact@horando.de

2. Kontaktuppgifter till företagets dataskyddsombud

Vi har inte utsett ett dataskyddsombud och är inte skyldiga att utse ett.

3. Rättslig grund

Vi behandlar personuppgifter med stöd från minst en av följande rättsliga grunder:

 • Samtycke till att den registrerades personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål (artikel 6.1 a GDPR).

 • Fullgörandet av ett avtal med den registrerade eller för att genomföra åtgärder som föregår ett sådant avtal på den registrerades begäran (artikel 6. 1 b GDPR).

 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss (artikel 6. 1 c GDPR).

 • Skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person (artikel 6. 1 d GDPR).

 • Skydda våra eller en tredje parts berättigade intressen (artikel 6. 1 f GDPR).

I denna sekretesspolicy anger vi nedan respektive rättslig grund för enskild behandling av personuppgifter.

4. Överföring av uppgifter till mottagare

Vi överför personuppgifter till mottagare (bearbetningsföretag eller andra tredje parter) endast i den utsträckning det är nödvändigt och endast under ett av följande villkor:

 • Den registrerade har gett sitt medgivande till överföringen;

 • Överförandet gagnar uppfyllandet av avtalsenliga förpliktelser eller åtgärder som föregår ett sådant avtal på uppmaning av den registrerade;

 • Vi är juridiskt förpliktigade att överföra;

 • Överföringen är baserad på våra eller en tredje parts berättigade intressen.

5. Tredjeländer

Överföring av personuppgifter till ett land eller en internationell organisation utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) sker med förbehåll för rättsliga eller avtalsmässiga behörigheter och då endast i enlighet med villkoren i art. 44 ff GDPR. Detta innebär att det finns ett adekvat beslut av EU-kommissionen enligt art. 45 GDPR för det aktuella landet, lämpliga dataskyddsåtgärder finns enligt art. 46 GDPR eller bindande interna dataskyddsbestämmelser finns enligt art. 47 GDPR.

6. Den registrerades rättigheter

Som registrerad har du följande rättigheter:

 • Enligt artikel 15 GDPR kan du begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss; du kan även begära information om ändamålen med behandlingen, kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller, mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras, ursprunget för dina uppgifter om de inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering och, om tillämpligt, meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och följder, förekomsten av rätt till rättelse eller radering av uppgifter som rör dig, rätten att begränsa behandlingen eller att invända mot sådan behandling, förekomsten av rätten rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten; slutligen, du har rätt att få information om personuppgifter har överförts till ett tredjeland eller till en internationell organisation och - om så är fallet - om lämpliga skyddsåtgärder i samband med överföringen;

 • enligt artikel 16 GDPR kan du begära omedelbar rättelse av felaktiga personuppgifter, eller komplettera dina personuppgifter som lagras av oss;

 • enligt artikel 17 GDPR kan du begära att dina personuppgifter, som lagras av oss raderas, om behandlingen inte är nödvändig för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, för skäl som rör allmänt intresse eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;

 • enligt artikel 18 GDPR kan du kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, i den mån du bestrider personuppgifternas korrekthet, behandlingen är olaglig men du motsätter dig att personuppgifterna raderas, du behöver inte längre personuppgifterna som krävs av oss för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller du har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21 GDPR, men det har ännu inte fastställts om våra legitima skäl för databehandling väger tyngre än dina intressen;

 • enligt artikel 20 GDPR kan du begära att personuppgifterna, som du har lämnat till oss, överförs till dig i ett i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller överförs till en annan personuppgiftsansvarig;

 • enligt artikel 21 HDPR kan du göra invändningar mot behandling av personuppgifter om det finns skäl för detta som uppstår från din specifika situation eller om invändningen riktas mot direkt marknadsföring och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna är baserad på berättigade intressen enligt artikel 6. 1 f GDPR;.

 • enligt artikel 7. 3 GDPR kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Detta har som konsekvens att vi inte längre kan fortsätta databehandlingen baserat på detta samtycke för framtiden;

 • enligt artikel 77 GDPR kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist eller arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks.

Om du vill utöva ovan nämnda registrerade rättigheter kan du när som helst kontakta oss i detta avseende med hjälp av kontaktuppgifterna ovan.

7. Radering och begränsning av personuppgifter

Om inte annat har reglerats i denna sekretesspolicy för det enskilda fallet kommer personuppgifterna att raderas om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller på annat sätt behandlats, och raderingen inte strider mot lagstadgade lagringsskyldigheter. Vi raderar även personuppgifterna som behandlas av oss i enlighet med artikel 17 GDPR på begäran om villkoren för detta är uppfyllda. Om personuppgifter krävs för andra och juridiskt tillåtna ändamål kommer de inte att raderas, men behandlingen av dem begränsas i enlighet med artikel 18 GDPR. Vid begränsning kommer uppgifterna inte att behandlas för andra ändamål. Detta gäller till exempel personuppgifter som måste lagras av oss av kommersiella eller skatterättsliga skäl. Således kan handlingar enligt § 257 avsnitt 1 nr 2 och 3 i Tyska handelslagen samt § 147 avsnitt 1 nr 2, 3 och 5 i regelverket för beskattning bevaras i 6 år, dokument enligt § 257 avsnitt 1 nr 1 och 4 i Tyska handelslagen samt § 147 avsnitt 1 nr 1, 4, 4a i regelverket för beskattning i 10 år.

8. Kakor

Vi använder kakor inom ramen för vårt interneterbjudande. Kakor är små textfiler som din webbläsare automatiskt skapar och lagrar på din slutanordning (bärbar dator, surfplatta, smartphone, PC, etc.) när du besöker vår webbplats. Kakor orsakar ingen skada på din slutanordning, innehåller inte virus eller annan skadlig kod. I kakan lagras information som uppstår i varje enskilt fall i samband med den specifika slutanordning som används. Detta innebär dock inte att vi får direkt kunskap om din identitet. Kakor används främst för att göra webbplatsen mer användarvänlig, effektiv och säker.

Vi använder sessionskakor för att under ditt besök på vår webbplats hålla reda på om du redan har besökt enskilda sidor på vår webbplats. Sådana kakor tillhandahåller även vissa funktioner. Sessionskakor raderas när du har lämnat vår webbplats.

Vi använder dessutom tillfälliga kakor för att optimera användarvänligheten och statistisk utvärdera användningen av vårt erbjudande, som lagras på din slutanordning under en viss bestämd tidsperiod. Om du besöker vår webbplats igen för att använda våra tjänster känner automatiskt igen att du redan har besökt oss vid en tidigare tidpunkt, och vilka poster och inställningar du har gjort så att du inte behöver ange dem igen.

Uppgifterna som behandlas av kakor är nödvändiga för ovannämnda ändamål för att skydda våra resulterande berättigade intressen såväl som tredje parts berättigade intressen enligt artikel 6. 1 f GDPR.

De flesta webbläsare accepterar kakor automatiskt. Om du inte vill göra det kan du konfigurera din webbläsare så att inga kakor lagras på din slutanordning, eller så att ett meddelande alltid visas innan en ny kaka skapas. En allmän invändning mot användningen av cookies som används för marknadsföring online kan också deklareras för många olika tjänster, till exempel på http://www.youronlinechoices.com// eller inaktiveringssidan för nätverksannonseringsinitiativethttp://optout.networkadvertising.org Om du inaktiverar kakor kan det innebära att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats.

III. Enskild behandling av personuppgifter

1. Värd

För tillhandahållandet av vårt interneterbjudande använder vi tjänster från värdföretag, som t.ex. tillhandahållande av webbservrar, lagringsutrymme, databastjänster, säkerhetstjänster och underhållstjänster.

Därvid behandlar vi, eller vår värdleverantör, personuppgifter om användare av vår webbplats på grundval av våra berättigade intressen i ett effektivt och säkert tillhandahållande av detta onlineerbjudande i enlighet med artikel 6. 1 f GDPR.

2. Åtkomst till data och loggfiler

När du besöker vår webbplats eller de enskilda sidorna skickar webbläsaren på din slutanordning automatiskt information till servern på vår webbplats. Vi eller vår värdleverantör lagrar denna information i så kallade loggfiler och den raderas senast efter 3 månader.

Följande information lagras:

 • IP-adressen till den begärande datorn

 • Datum och tid för åtkomst

 • Namn på och webbadress till den hämtade filen

 • Webbplats från vilken åtkomsten sker (hänvisande webbadress)

 • Använd webbläsare och, om tillämpligt, datorns operativsystem

 • Statuskoder och överförd mängd data

 • Namn på din internetleverantör

Dessa uppgifter behandlas för följande ändamål:

 • Tillhandahållande av Interneterbjudande inklusive alla funktioner och innehåll

 • Säkerställa smidigt upprättande av förbindelse till webbplatsen

 • Säkerställa en bekväm användning av vår webbplats

 • Säkerställer systemsäkerhet och stabilitet

 • Anonymiserad statistisk analys av åtkomsterna

 • Webbplatsoptimering

 • Överföring till brottsbekämpande myndigheter om det har skett ett olagligt intrång/attack mot våra system

 • andra administrativa ändamål

Den rättsliga grunden för databehandlingen är artikel 6. 1 f GDPR. Vårt berättigade intresse härrör från ändamålen för datainsamling som beskrivs ovan. Vi använder under inga som helst omständigheter de insamlade personuppgifterna för att dra slutsatser om en person.

3. Kontaktformulär/annan kontakt

Om du använder kontaktformuläret ombeds du att ange ditt namn och din e-postadress och, om tillämpligt, andra kontaktuppgifter så att vi kan komma i kontakt med dig personligen. Ytterligare information kan lämnas frivilligt. Databehandling i syfte att kontakta oss och svara på din begäran utförs i enlighet med artikel 6. 1 a GDPR på grundval av ditt frivilliga samtycke. Alla personuppgifter som samlas in i samband med kontaktformuläret kommer att raderas efter att din begäran har behandlats, såvida inte lagring krävs för dokumentation av andra processer (t.ex. efterföljande ingående av ett avtal).

Om du kontaktar oss med hjälp av kontaktuppgifterna som publiceras på vår webbplats (t.ex. via e-post) och tillhandahåller dina personuppgifter, kommer vi endast att använda dessa uppgifter för att behandla din begäran och kommer sedan att radera dem.

4. Skicka e-post direkt till kunder

Om du är kund hos oss och har fått din e-postadress i samband med försäljning av en vara eller tjänst kan vi använda din e-postadress för direktmarknadsföring av våra egna liknande varor eller tjänster. Detta gäller enbart om du inte har gjort invändningar och vi tydligt har informerat dig om möjligheten att invända när du hämtar e-postadressen och varje gång den används. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av direktmarknadsföring enligt artikel 6.1 f GDPR.

5. Nyhetsbrev

Vi behöver din e-postadress om du vill erhålla vårt nyhetsbrev. Databehandlingen i syfte att skicka nyhetsbrevet utförs enligt artikel 6. 1 a GDPR på grundval av ditt frivilliga samtycke med hjälp av det så kallade dubbla opt-in-förfarandet. E-postadressen kommer att användas och lagras för detta ändamål tills du återkallar ditt samtycke eller avanmäler dig från att erhålla nyhetsbrevet. Avanmälan är möjlig när som helst, till exempel via en länk i slutet av varje nyhetsbrev. Alternativt kan du när som helst även skicka din begäran om återkallelse/avregistrering till den e-postadress som nämns under punkt II.

Vi skickar våra nyhetsbrev med en så kallad spårningspixel. En spårningspixel är en miniatyrbild som är inbäddad i HTML-formatet för det skickade nyhetsbrevet för att möjliggöra en analys av läsarens beteende. I denna kontext lagrar vi om och vid vilken tidpunkt du öppnade ett nyhetsbrev, och vilken av länkarna i nyhetsbrevet som du klickade på. Vi använder dessa uppgifter för att skapa statistiska utvärderingar av en marknadsföringskampanjs framgång eller misslyckande för att optimera distributionen av nyhetsbrev, och för att bättre kunna anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev efter dina intressen. De insamlade uppgifterna överförs inte till tredje part och raderas efter den statistiska utvärderingen.

6. MailChimp

Nyhetsbrevet skickas via MailChimp. Leverantören av MailChimp är Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA (i det följande "MailChimp"). MailChimp används för att skicka och utvärdera räckvidden för våra nyhetsbrev. För detta ändamål behandlas din e-postadress och, om tillämpligt, andra uppgifter som MailChimp kräver för att tillhandahålla nyhetsbrevet för vår räkning. Den rättsliga grunden för behandling av MailChimp är artikel 6. 1 f GDPR och vårt berättigade intresse av att använda ett användarvänligt och säkert nyhetsbrevssystem.

Insamlade personuppgifter lagras på servrar i USA. MailChimp har anslutit sig till EU/USA. Privacy Shield och uppfyller därmed EU:s krav för att legitimera överföring av personuppgifter till USA. Information om EU/USA:s garantier. Privacy Shield finns på: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active.

För mer information om hur MailChimp hanterar dina personuppgifter, se tillhörande sekretesspolicy: http://mailchimp.com/legal/privacy/.

7. Kommentarer och bidrag

Om du lämnar kommentarer eller andra bidrag på vår webbplats kommer din e-post- och IP-adress att lagras på grundval av våra berättigade intressen i enlighet med artikel 6. 1 f GDPR. Ytterligare information kan lämnas frivilligt. Syftet med att lagra din e-postadress är så att vi ska kunna kontakta dig angående din kommentar eller ditt bidrag, vidarebefordra eventuella invändningar mot ditt bidrag till dig och be dig att kommentera vid behov. Det går inte att använda kommentarsfunktionen utan att ange e-postadressen. Angiven e-postadress kommer att lagras men publiceras inte med kommentaren. Om du har ett användarkonto hos oss och är inloggad länkas bidragen internt till ditt användarkonto så att du kan spåra historiken.

Vårt berättigade intresse för förfrågan och lagring av e-postadressen består av säkerhetsaspekter, t.ex. om någon lämnar olagligt innehåll i kommentarer och inlägg (t.ex. förolämpningar). I det här fallet kan vi själva åtalas för kommentaren eller inlägget och har därför ett legitimt intresse av att lagra IP-adressen. Dessa insamlade personuppgifter vidarebefordras endast till brottsbekämpande myndigheter i händelse av brottsutredningar. Annan överföring till tredje part kommer inte att ske.

8. Gravatar

Vår webbplats använder tjänsten Gravatar. Leverantören är Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA (i det följande "Gravatar"). På Gravatar kan du registrera och spara profilbilder samt en e-postadress. Om du lämnar inlägg eller kommentarer på andra webbplatser med denna e-postadress visas din profilbild i samband med detta inlägg. För detta ändamål överförs din e-postadress till Gravatar i krypterad form, vilket också ger leverantören kännedom om din IP-adress. Användningen av Gravatar baseras på våra berättigade intressen i enlighet med artikel 6. 1 f GDPR, eftersom vi använder Gravatar för att ge inläggets författare möjlighet att förse hans eller hennes inlägg med en profilbild och därmed också göra vårt eget erbjudande mer attraktivt. Du kan förhindra att din profilbild deponerad hos Gravatar integreras genom att använda en e-postadress som Gravatar inte känner till, genom att inte använda vårt kommentarsystem eller genom att logga ut från Gravatar.

Automattic Inc. har anslutit sig till EU/US Privacy Shield-avtalet, har åtagit sig att följa EU:s bestämmelser om uppgiftskydd och uppfyller därmed EU-kraven för att legitimera överföring av personuppgifter till USA. Information om frivilliga åtaganden från Automattic Inc. finns på

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active.

För mer information om hur Gravatar hanterar dina personuppgifter, se tillhörande sekretesspolicy: https://automattic.com/privacy/.

9. Registrering/användarkonto

Du har möjlighet att registrera dig på vår webbplats genom att lämna personuppgifter. Registreringen är frivillig och sker enligt artikel 6. 1 a GDPR på grundval av ditt frivilliga samtycke. Vilka personuppgifter som överförs i processen fastställs av respektive indatamask som används för registrering. Insamlade personuppgifter kommer att användas för vårt erbjudande och för att kontakta dig för information som är relevant för erbjudandet och registreringen. Du kan se dina personuppgifter och göra ändringar i denna data via en personlig användaråtkomst. Dina uppgifter sparas tills du raderar användarkontot eller ber oss att radera dina uppgifter. Om vi är skyldiga att lagra dina personuppgifter på grund av juridiska, i synnerhet skatte- och handelsrättsliga lagringsperioder, kommer behandlingen av dina personuppgifter att begränsas i enlighet därmed tills lagringsperioderna löper ut och sedan raderas dessa uppgifter.

Om du registrerar dig på vår webbplats eller använder användarkontot lagrar vi IP-adressen och tiden för respektive användningsåtgärd. Lagringen baseras på våra berättigade intressen i enlighet med artikel 6. 1 f GDPR att tillhandahålla vårt erbjudande. Lagringen är även i ditt intresse för att skydda dig mot missbruk och annan obehörig användning. Användarkontot och uppgifterna som lagras tjänar i detta sammanhang tjänar även i synnerhet till att underlätta shopping och för att möjliggöra åtkomst till historiska beställningar och för att skriva kundrecensioner. Dessa uppgifter överförs i princip inte till tredje part om det inte är nödvändigt för att uppfylla avtalsenliga förpliktelser enligt artikel 6. 1 b GDPR eller strävan efter alla krav som vi har rätt till, eller om det inte finns en juridisk skyldighet att göra det enligt artikel 6. 1 c GDPR. IP-adresserna anonymiseras eller raderas senast efter 3 månader.

10. Avtalsuppgifter

I samband med och med syfte att vidta åtgärder före avtal och uppfylla avtalsenliga skyldigheter via vårt interneterbjudande, som sker på begäran av den registrerade, behandlar vi de uppgifter som krävs för att avtalet ska kunna fullgöras från den registrerade. Detta inkluderar:

 • Uppgifter om avtalspartnern, såsom namn, adress och kontaktuppgifter, i förekommande fall leverans- eller fakturadresser eller mottagare och vid behov födelsedatum;

 • Avtalsuppgifter, till exempel avtalets föremål, villkor, kundkategori;

 • Betalningsuppgifter såsom bankuppgifter, kreditkortsuppgifter, betalningshistorik.

Den rättsliga grunden för databehandlingen är artikel 6. 1 b GDPR.

Uppgifterna kommer endast att överföras till tredje part i den utsträckning som är nödvändig för att vidta åtgärder före avtal och uppfylla avtalsenliga skyldigheter, t.ex. till banker, betaltjänstleverantörer, kreditkortsföretag för behandling av betalningar och till leverantörer av transporttjänster för leverans av varor.

IV. Onlinebutik och åldersverifiering

PrestaShop

Vår webbutik använder butikssystemet PrestaShop. Leverantören är PrestaShop S.A., 12 Rue d'Amsterdam, 75009 Paris (i det följande "PrestaShop") Uppgifterna du anger i vår webbutik behandlas av PrestaShop på våra vägnar i enlighet med artikel 28 GDPR.

För mer information om hur PrestaShop hanterar dina personuppgifter, se tillhörande sekretesspolicy: https://www.prestashop.com/de/datenschutz.

Betalningstjänstleverantör

1. PayPal

Denna webbplats använder PayPal som betalningstjänstleverantör. Leverantören är PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det följande "PayPal"). PayPal fungerar som en online betaltjänstleverantör samt en förvaltare och erbjuder köpare och säljare skyddstjänster. När du betalar via PayPal, kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller - om det erbjuds - köp på konto via PayPal, kommer ditt namn, din e-postadress, köpta produkter, fakturabelopp samt fakturerings- och leveransadress att lämnas till PayPal som del av betalningshandläggningen. När du använder betalningsmetoderna kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller - om det erbjuds - köp på konto via PayPal, kan PayPal utföra en kreditkontroll för att kontrollera kreditvärdigheten och minimera betalningsinställningarna för att besluta om betalningstransaktionens godkännande. Under kreditkontrollen används sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden), vid beräkningen av vilka adressuppgifter som ingår. Beräkningen av dessa poängvärden baseras på ett vetenskapligt erkänt matematiskt-statistiskt förfarande. I händelse av otillräcklig kreditvärdighet kan PayPal vägra vald betalningsmetod. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6. 1 b GDPR.

Använd en annan betalningsmetod om du inte håller med om dataöverföringen eller om du tror att din kreditvärdighet inte är lämplig för vald betalningsmetod. För mer information om hur PayPal hanterar dina personuppgifter, se tillhörande sekretesspolicy: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE.

2. Sofortüberweisung

Detta interneterbjudande använder Sofortüberweisung som leverantör av betaltjänster. Leverantören är Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, eller Klarna GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Munich, Germany (i det följande "Klarna"). Sofortüberweisung fungerar som en online-betalningstjänstleverantör. Vid betalning via Sofortüberweisung vidarebefordras ditt namn, köpta produkter eller tjänster, fakturabelopp samt fakturerings- och leveransadress till omedelbar banköverföring som en del av betalningsprocessen. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6. 1 b GDPR. För mer information om hur Sofortüberweisung hanterar dina personuppgifter, se tillhörande sekretesspolicy: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz/.

VI. Tjänster från Google

Leverantören av följande Google -tjänster är Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (i det följande "Google").

Den rättsliga grunden för användning av följande tjänster från Google är våra berättigade intressen enligt artikel 6. 1 f GDPR.

Google har anslutit sig till EU/US Privacy Shield-avtalet, och har således åtagit sig att följa EU:s bestämmelser om uppgiftskydd och uppfyller EU-kraven för att legitimera överföring av personuppgifter till USA. information om Googles frivilliga åtagande finns på https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Mer information om hur Google hanterar dina personuppgifter finns i Googles sekretesspolicy: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. Information om användning av data för reklamändamål från Google, inställningar och opt-out-alternativ finns på dessa webbplatser:

https://www.google.de/policies/privacy/partners/

https://www.google.de/policies/technologies/ads/

http://www.google.de/settings/ads

http://www.google.com/ads/preferences/

1. Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics från Google. Google Analytics använder kakor. Google samlar in uppgifter om användarnas besök på vårt interneterbjudande och deras användningsbeteende. Dessa uppgifter används för att säkerställa en behovsorienterad design och den kontinuerliga optimeringen av vårt interneterbjudande, för att mäta marknadsföringsåtgärdernas framgång och för att skapa statistiska utvärderingar. I denna kontext skapas pseudonymiserade användningsprofiler och kakor används. Informationen som kakan genererar om din användning av denna webbplats, till exempel webbläsartyp/version, operativsystem som används, referens-webbadress (den tidigare besökta sidan), värdnamn för åtkomstdatorn (IP-adress), tid för serverförfrågan överförs till en Google-server i USA och lagras där. Användar- och händelsedata raderas efter 26 månader. Denna information kan även överföras till tredje part om detta krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter för oss eller Google. Din IP-adress kommer under inga som helst omständigheter att slås samman med annan data från Google. IP-adresserna anonymiseras så att en tilldelning inte är möjlig. Du kan förhindra lagring av kakor genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsarprogramvara. Vi poängterar dock att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan också förhindra insamling av uppgifter som kakan genererar och som är relaterad till din användning av webbplatsen till Google, såväl som behandling av denna information av Google, genom att ladda ner och installera webbläsar-plugin-programmet som är tillgängligt på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Du kan förhindra insamling av Google Analytics genom att klicka på länken Deactivate Google Analytics för att få en opt-out-kaka. Denna kaka säkerställer att ingen besöksinformation från din webbläsare i framtiden kommer att samlas in och lagras av Google Analytics när du besöker denna webbplats. Observera: Om du tar raderar dina kakor så raderas även opt-out-kakan och kan behöva återaktiveras av dig.

2. Demografiska egenskaper i Google Analytics

Denna webbplats använder funktionen "demografiska egenskaper" som en del av Google Analytics. Detta tillåter att rapporter som innehåller uttalanden om ålder, kön och intressen för våra webbplatsbesökare skapas. Dessa uppgifter kommer från intressebaserad annonsering från Google samt besökardata från tredjepartsleverantörer. Dessa uppgifter kan inte härledas till en specifik person. Den rättsliga grunden för användning av följande tjänster från Google är våra berättigade intressen för att optimera och marknadsföra vårt interneterbjudande enligt artikel 6. 1 f GDPR.

Du kan när som helst inaktivera den här funktionen via annonsinställningarna i ditt Google-konto eller i allmänhet förbjuda att Google Analytics samlar in dina uppgifter enligt ovan.

3. Google Analytics Remarketing

Denna webbplats använder Google Analytics Remarketing från Google. Google Analytics Remarketing används för att presentera besökare för annonser som relaterar till innehåll på tidigare besökta webbplatser. Google använder kakor för att känna igen besökare som har besökt webbplatser från Googles annonsnätverk. Denna tjänst samlar in din IP-adress, vilka av våra webbsidor du har besökt, och eventuellt andra uppgifter som Google kräver för att tillhandahålla Analytics Remarketing. IP-adressen som överförs av din webbläsare kommer under inga omständigheter att slås samman med annan data från Google. Informationen som genereras om din användning av denna webbplats lagras på en server i USA. Denna information kan även överföras till tredje part om detta krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter för oss eller Google. Du kan neka användningen av kakor genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kanske du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Om du fortfarande inte vill använda Googles remarketingfunktion kan du inaktivera den genom att göra lämpliga inställningar på  http://www.google.com/settings/ads.

4. Google AdWords med konverteringsspårning

Denna webbplats använder Google AdWords från Google och, som en del av Google AdWords, konverteringsspårning. Googles konverteringsspårning används för att spåra och utvärdera klick på annonser, köp, registreringar, telefonsamtal, nedladdningar av appar och andra åtgärder från dig på vår webbplats. Kakor används för analys och utvärdering. Denna tjänst registrerar din IP-adress, vilka av våra internetsidor du har besökt och, om tillämpligt, andra uppgifter som Google kräver för att tillhandahålla konverteringsspårning. IP-adressen som överförs av din webbläsare kommer under inga omständigheter att slås samman med annan data från Google. Informationen som genereras om din användning av denna webbplats lagras på en server i USA. Denna information kan även överföras till tredje part om detta krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter för oss eller Google. Du kan neka användningen av kakor genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kanske du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen.

5. Google Maps

Denna webbplats använder Google Maps från Google för att visa webbplatsplaner, kartor, terränguppgifter eller geografiska kartor. Denna tjänst registrerar din IP-adress, vilka av våra internetsidor du har besökt och, om tillämpligt, ytterligare uppgifter som Google kräver för att tillhandahålla kartorna (t.ex. platsdata). Informationen som genereras lagras på en server i USA. Denna information kan även överföras till tredje part om detta krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter för oss eller Google. Användarvillkoren för Google Maps finns på: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

6. Google webbteckensnitt

Denna webbplats använder externa teckensnitt från Google, så kallade webbfonter, för att visa teckensnitt. För detta ändamål laddar din webbläsare nödvändigt webbteckensnittet i webbläsarens cache-minne när du öppnar webbplatsen. Om din webbläsare inte stöder den här funktionen använder din dator ett standardteckensnitt för att visa webbsidan. Denna tjänst samlar in din IP-adress, vilka av våra webbsidor du har besökt, och eventuellt andra uppgifter som Google kräver för att tillhandahålla webbteckensnitten. Informationen som genereras om din användning av denna webbplats lagras på en server i USA. Denna information kan även överföras till tredje part om detta krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter för oss eller Google.

VII. Plugins för sociala medier

Vi använder plugins för sociala medier från sociala nätverk som en del av vårt interneterbjudande. Om en sida i vårt interneterbjudande med sådant plugin öppnas, upprättar din webbläsare en direkt anslutning till respektive leverantörs server, varigenom respektive leverantör får kännedom om vilken sida av vårt erbjudande som öppnades och från vilken IP-adress. Detsamma gäller även för aktivering av komponenten, t.ex. att gilla eller dela ett innehåll eller kommentera ett inlägg. Vi använder en 2-klicks lösning för integration av plugins för sociala medier. Den beskrivna dataöverföringen sker därför endast med aktiveringsklicket och inte redan när sidan laddas.

Om du samtidigt är inloggad på respektive leverantörs sociala nätverk kan respektive leverantör direkt tilldela besöket på vår webbplats till ditt användarkonto där. Om du klickar på knappen för respektive plugin, överförs motsvarande information till respektive leverantör och publiceras där som ett inlägg i profilen för ditt sociala nätverk. Om du inte vill att leverantören ska kunna tilldela uppgifter som har samlats in på vår webbplats till ditt respektive användarkonto hos leverantören måste du först logga ut från motsvarande sociala nätverk. Syftet med plugins är att göra vår webbplats mer känd och att dela innehåll från vår webbplats på sociala nätverk. Vårt berättigade intresse ligger i syftet med att göra vår webbplats mer känd. Den rättsliga grunden för användning av följande plugins för sociala medier är våra berättigade intressen enligt artikel 6. 1 f GDPR.

1. Google+-knapp

Vårt webbplats använder Google+-plugin. Leverantören är Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (i det följande "Google"). Pluginet känns igen av Google+ logotypen. I denna kontext registreras din IP-adress, vilka av våra internetsidor du har besökt och eventuellt andra uppgifter som Google kan fastställa i samband med anslutningen. Om du har ett inloggat Google-konto kan Google även tilldela webbplatsbesöket till ditt Google-konto. Insamlade personuppgifter lagras på servrar i USA. Google har anslutit sig till EU/USA. Privacy Shield och uppfyller därmed EU:s krav för att legitimera överföring av personuppgifter till USA. Information om EU/USA:s garantier. Privacy Shield finns på: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. För mer information om hur Google hanterar dina personuppgifter, se Googles sekretesspolicy: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

2. Facebook-plugins

Vi använder det sociala nätverket Facebook på vår webbplats. Facebook gör det möjligt för deltagare i det sociala nätverket att kommunicera och interagera, utbyta åsikter och erfarenheter eller publicera information. Leverantören av plattformen är Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, ansvarar för behandlingen av personuppgifter för individer i EU.

Facebook har anslutit sig till EU/US Privacy Shield-avtalet, och har således åtagit sig att följa EU:s bestämmelser om uppgiftskydd och uppfyller EU-kraven för att legitimera överföring av personuppgifter till USA. information om Facebooks frivilliga åtagande finns på https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Information om insamling, behandling och användning av personuppgifter från Facebook finns i datapolicyn som finns på https://www.facebook.com/about/privacy/update. Där hittar du även inställningsalternativ för att skydda din integritet samt metoder för att förhindra överföring av data till Facebook. En översikt över de tillgängliga Facebook-plugins finns på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

3. Knappen Följ på Instagram

Vår webbplats använder knappen Följ på Instagram. Leverantören är Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA (i det följande "Instagram"). Pluginet känns igen av Instagram-logotypen eller knappen Följ. I denna kontext registreras din IP-adress, vilka av våra internetsidor du har besökt och eventuellt andra uppgifter som Instagram kan fastställa i samband med anslutningen. Om du har ett inloggat Instagram-konto kan Instagram även tilldela webbplatsbesöket till ditt Instagram-konto. Insamlade personuppgifter kan lagras på servrar i USA. För mer information om hur Instagram hanterar dina personuppgifter, se sekretesspolicy https://help.instagram.com/155833707900388.

4. Knappen Tweet på Twitter

Vårt webbplats använder Twitter-plugin. Leverantören är Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA eller Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland. Pluginet känns igen av Twitter logotypen. I denna kontext registreras din IP-adress, vilka av våra internetsidor du har besökt och eventuellt andra uppgifter som Twitter kan fastställa i samband med anslutningen. Om du har ett inloggat Twitter-konto kan Instagram även tilldela webbplatsbesöket till ditt Twitter-konto. Insamlade personuppgifter lagras på servrar i USA. Twitter har anslutit sig till EU/USA. Privacy Shield och uppfyller därmed EU:s krav för att legitimera överföring av personuppgifter till USA. Information om EU/USA:s garantier. Privacy Shield finns på: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active. För  mer information om hur du skyddar din integritet via dina Twitter-kontoinställningar, besök: http://twitter.com/account/settings. För mer information om hur Twitter hanterar dina personuppgifter, se Twitters sekretesspolicy http://twitter.com/privacy.

VIII. Utvärderingsplattformar

Trusted Shops

Vår webbplats använder Trusted Shops Trust-märket. Leverantören är Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Cologne (i det följande "Trusted Shops"). Trust-märket visar Trusted Shops-godkännandestämpel och betyg från oss. När trust-märket öppnas behandlas personuppgifter som IP-adress, datum och tid för öppningen, överförd datamängd och den begärande leverantören automatiskt och öppningen dokumenteras. Denna åtkomstdata utvärderas inte och raderas automatiskt senast sju dagar efter ditt besök avslutas på webbplatsen. Den rättsliga grunden för användning av trust-märket från Trusted Shops är våra berättigade intressen för en optimal marknadsföring av vårt erbjudande enligt artikel 6. 1 f GDPR.

Ytterligare personuppgifter överförs endast till Trusted Shops om du har samtyckt till detta, har beslutat att använda Trusted Shops-produkter efter att du har slutfört en beställning eller redan har registrerat dig för att använda dem. I det här fallet gäller avtalet mellan dig och Trusted Shops.

För mer information om hur Trusted Shops hanterar dina personuppgifter finns i sekretesspolicyn för Trusted Shops: https://www.trustedshops.de/impressum/.

IX. Mediainnehåll

Inom ramen för vårt interneterbjudande använder vi ibland innehåll från tredje part som laddas direkt från servrar hos leverantörerna som anges i detalj nedan. Syftet med att integrera detta innehåll är att göra vår webbplats mer attraktiv. Syftet med att göra vår webbplats mer attraktiv är även vårt berättigade intresse av att använda sådant tredjepartsinnehåll. Den rättsliga grunden för användning av följande plugins för sociala medier är våra berättigade intressen enligt artikel 6. 1 f GDPR.

YouTube

Vår webbplats använder medieinnehåll från YouTube-plattformen. Leverantören är Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (i det följande "Google"). Syftet är att visa innehåll från YouTube-plattformen som en del av vårt interneterbjudande. Denna tjänst samlar in din IP-adress och eventuella andra uppgifter som krävs av Google för YouTube. Informationen som genereras om din användning av denna webbplats lagras på en server i USA. Denna information kan även överföras till tredje part om detta krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter för oss eller Google. Om du samtidigt är inloggad på YouTube kan Google tilldela besöket på vår webbplats direkt till ditt användarkonto där. Om du inte vill att Google ska kunna associera uppgifter som har samlats in på vår webbplats med ditt respektive användarkonto på YouTube måste du först logga ut från YouTube.

Google har anslutit sig till EU/US Privacy Shield-avtalet, och har således åtagit sig att följa EU:s bestämmelser om uppgiftskydd och uppfyller EU-kraven för att legitimera överföring av personuppgifter till USA. information om Googles frivilliga åtagande finns på https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

För mer information om hur Google hanterar dina personuppgifter, se Googles sekretesspolicy: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.